Plačni model

Vrednotimo delo, vzpostavimo sistem nagrajevanja in napredovanja na delovnem mestu, poiščemo primerne rešitve, ki zaposlene motivirajo, jih usmerjajo k rezultatom ter preprečujejo fluktuacijo ključnih kadrov.

Izdelan plačni model ni zgolj zapis, ki je podlaga za dokazovanje objektivnosti izplačil plač zaposlenih, ampak je tudi orodje za vodenje, ki ga potrebuje vsak podjetnik.

  • Kako ustrezno motivirati in nagrajevati?

Plačni model oblikujemo v skladu z zmožnostmi in filozofijo podjetja. Pri oblikovanju plačnega modela se je potrebno držati določenih vsebinskih načel: cilji plačnega modela morajo biti usklajeni s strateškimi cilji podjetja; pogoji za izvedbo posameznih aktivnosti morajo biti določeni vnaprej, pogoji morajo biti transparentni, jasni, enostavno izraženi; plačni model mora biti uporaben, izvedljiv v praksi, realen, življenjski, relevanten; korekten, ne sme biti diskriminatoren. Zagotovljena mora biti objektivnost, veljavnost zanesljivost.

Pri oblikovanju plačnega modela dosledno upoštevamo zakone in predpise iz delovno pravnega področja in določila za delodajalca zavezujoče kolektivne pogodbe (kolektivnih pogodb).

V okviru plačnega modela ovrednotimo delo, tako da določimo osnovne plače delovnih mest in jih umestimo v tarifne in plačilne razrede. Opredelimo kriterije in merila za del plače za delovno uspešnost in za plačilo za poslovno uspešnost, predvidimo možnost napredovanja ter druge finančne spodbude.

Plačni model je smiselno kombinirati tudi z različnimi oblikami nedenarnih nagrad, le optimalna kombinacija denarnih in nedenarnih nagrad lahko namreč postane učinkovita spodbuda za uspešno delo in doseganje dobrih rezultatov.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri oblikovanju plačnega modela ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.