Splošni akti delodajalca

Dobro opredelimo “pravila igre”. Delovno – pravno področje uredimo z ustreznimi pravilniki.

Delodajalec s splošnimi akti določa organizacijo dela in obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti. V primeru, da pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, se tudi določila aktualne delovno – pravne zakonodaje in za delodajalca zavezujoče (panožne) kolektivne pogodbe (pogodb) smiselno nadgradijo in konkretizirajo v splošnih aktih.

 •  Kako naj bo delo organizirano? Kakšne kadre, koliko in kdaj jih podjetje potrebuje?

Na osnovi zahtev tržišča vsako podjetje oblikuje svoje razvojne cilje in razvojne strategije. Le-tem se mora stalno prilagajati organizacijska struktura in kadrovska zasedba delovnih mest. Načrtovanje organizacije in kadrov temelji na analizi dela, analizi obstoječega stanja in na poslovnih načrtih. S splošnimi akti delodajalca določimo organizacijsko strukturo in organizacijsko shemo, kadrovski načrt, sistemizacijo in opise delovnih mest (glej tudi sistemizacija). Pri tem ne pozabljamo na dejstvo, da mora v majhnem podjetju pogosto posamezen izvajalec obvladovati širše področje dela. Običajno se to področje uredi v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

 •  Kako formalno urediti odnose v podjetju?

V primeru, da pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, je potrebno za formalno urejanje odnosov med delavci in delodajalcem “pravila igre” zapisati v splošne akte delodajalca. Vsebino splošnih aktov delodajalca prilagodimo konkretnim potrebam delodajalca. Pri tem skrbno bedimo nad usklajenostjo z določili zakonov, predpisov in kolektivnih pogodb ter spremljamo novosti in spremembe. »Pravila igre« morajo biti zapisana jasno in pregledno, delavci pa morajo biti z njimi seznanjeni, saj drugače ni moč pričakovati, da jih bodo lahko spoštovali. Pomembni vsebinski poudarki splošnih aktov delodajalca so sledeči:

 • definiranje obveznosti delavca,
 • definiranje delovnega razmerja ter pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja,
 • definiranje plačila za delo (glej tudi plačni model).

V primeru, da se to področje ureja celovito, se ga običajno uredi v Pravilniku o delovnih razmerjih in Pravilniku o prejemkih iz delovnega razmerja. Posamezna področja je mogoče urejati tudi parcialno; tako so nastali pravilniki, ki urejajo posamezna področja. Na primer:

 • Pravilnik o obveznostih in odgovornostih delavcev
 • Pravilnik o poskusnem delu
 • Pravilnik o delovnem času in letnem dopustu
 • Pravilnik o izobraževanju in štipendiranju
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
 • Pravilnik o določanju delovne in poslovne uspešnosti
 • Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu
 • Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom
 • Pravilnik o službenih poteh oz. potovanjih
 • Pravilnik o delu na terenu v Sloveniji in tujini
 • Pravilnik o zagotavljanju ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o poslovni skrivnosti

Vsebine splošnih aktov delodajalca so temelj za urejanje individualnih delovnih razmerij (sklepanje pogodbe o zaposlitvi).


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri pripravi splošnih aktov delodajalca ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.